Son Sesler Duyulmadan
Afşarlar / Afshars       Baraba Tatarları / Baraba Tatars       Çalkandu / Chalkandu       Çulım Türkleri / Chulym Turks       Dolganlar / Dolgans       Fu-Yü Kırgızları / Fu-Yu Kirghiz       Hakaslar / Khakas       Halaçlar / Khalaj       Horasani / Khorasani       Hotanlar / Khotan       İli Salarları / Ili Salar       İli Uygurları / Ili Uyghur       Karagaslar / Karagas       Karaylar / Karaim       Kırım Tatarları / Crimean Tatar       Kırımçaklar / Kyrymchak       Kumandı / Kumandin       Litvanya Tatarları / Lithuanian Tatars       Lopnor Uygurları / Lopnor Uyghur       Nogaylar / Noghai       Pamir Kırgızları / Pamir Kirghiz       Polonya Tatarları / Polish Tatars       Salarlar / Salar       Sarı Uygurlar / Yellow Uyghur       Sibirya Tatarları / Siberian Tatar       Songorlar / Sonqor       Soyot / Soyots       Şorlar / Shor       Telengitler / Telengit       Teleütler / Teleut       Truhmenler / Trukhmen       Tubalar / Tuba       Urumlar / Urum       Yurt Tatarları / Yurt Tatar
ANA SAYFA

Hacettepe Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ YOK OLMA TEHLİKESİNE MARUZ TÜRK TOPLULUKLARI
'SON SESLER DUYULMADAN'

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu'nun hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Sempozyumun konusu, Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu tarafından "Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk toplulukları", sempozyum özdeyişi ise 'Son Sesler Duyulmadan' olarak belirlenmiştir.

Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan diller, kuşaklar arasında yeterince veya hiç aktarılmayan, dolayısıyla konuşur sayısı giderek azalan ve öngörülebilir süreçte konuşuru kalmayacak derecede risk altında bulunan dillerdir. Dillerin yok olma sürecinde kültürler de ciddi derecede zarar görmekte, önce bulanıklaşmakta, yani kültürel değerler tam anlaşılmadan yaşatılmaya çalışılmakta, birkaç kuşak sonra da tamamen baskın kültürün bir parçası hâline gelmektedir.

UNESCO, yeryüzünde konuşulmakta olan 6700 dilin yarısının bu yüzyılın sonundan önce yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğu, bu gidişin önüne ancak hükûmetlerin ve konuşur topluluklarının âcil önlemler almalarıyla kısmen geçilebileceği görüşündedir. UNESCO, Tehlikedeki Diller Programı ile bu hayati soruna dikkat çekmeyi, uzmanlar ve otoriteler aracılığıyla çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Programda tehlikedeki diller 'güvenli'den 'ölü'ye değin altı tehlike derecesine ayrılmıştır:

Tehlikenin derecesi Kuşaklararası dil aktarımı
güvenli Dil bütün kuşaklar tarafından konuşuluyor; kuşaklararası aktarım kesintisiz
zayıf Çocukların çoğu dili konuşuyor, ancak konuşmalar belirli alanlarla sınırlı (ev gibi)
kesinlikle tehlikede Dil, evde artık ana dili olarak öğrenilmiyor
ciddi tehlike altında Dil, büyük ebeveynler ve yaşlı kuşaklar tarafından konuşuluyor; ebeveynler dili anlayabiliyor, ancak kendi aralarında anlaşabilecek ve çocuklarına öğretebilecek kadar konuşamıyor.
kritik tehlike altında En genç konuşurlar, büyük ebeveynler ve daha yaşlılardır ve onlar da kısmen ve seyrek olarak konuşuyor
ölü Konuşur kalmamış

Devamı için tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06532 Beytepe/Ankara
sonsesler@hacettepe.edu.tr
25.07.2011 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]